<  ©Sarah Petite   Haiku

 2017   32" x 12" $1150 CDN


©Sarah Petite   Arcadia   >

2017   21" x 18" $1100 CDN


<<<<   ©Sarah Petite   Gramercy

2017    16" x 24" $1200 CDN

©Sarah Petite   Pink Tunguska

2017  21" x24" $1500 CDN


©Sarah Petite   Vertigo

2016   16" x 40" $2000 CDN

©Sarah Petite   Bijou

2016   9" x 15" SOLD©Sarah Petite     Havoc

2016   14" x 39" $1700 CDN


©Sarah Petite   Archery

2017   13" x 35" $1400 CDN

Make a free website with Yola